12 Αυγ 2007

Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ !


Μέ τήν χάρη καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τόν φιλότιμο κόπο τῶν ἐνοριτῶν μας, ὁλοκληρώθηκε ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ μας. Μέσα σέ τρία μόνο χρόνια ἀπό τήν στιγμή πού ξεκίνησε, στά τέλη Ἰουλίου μπῆκε καί ἡ τελευταῖα πινελιά ἀπό τόν ἐξαίρετο ὡς συνεργάτη Θέμη Πέτρου καί τούς βοηθούς του.


Χαιρόμαστε ἰδιαίτερα, ὄχι γιατί νομίζουμε ὅτι εἶναι τά ὑλικά πού θέλει ὁ Θεός, ἀλλά γιατί βλέπουμε τήν χαρά στά πρόσωπα τῶν ἐνοριτῶν, πού μέσα σέ 22 χρόνια ( τό 1986 ἔγινε ἡ πρώτη Θ. Λειτουργία στό νεόκτιστο ὑπόγειο τοῦ ναοῦ) καμαρώνουν ὁλοκληρωμένο τόν νέο Ἱερό Ναό τῶν Ταξιαρχῶν. Χαιρόμαστε μαζί τους, γιατί οἱ κοινές προσπάθειες μας, ἀποδεικνύουν ὅτι στήν Ἐκκλησία (ἐκτός κάποιων θλιβερῶν ἐξαιρέσεων) δέν κυριαρχοῦν τά σκάνδαλα καί οἱ ἀτασθαλίες, ἀλλά τάξη καί διαφάνεια.

Μεταμόρφωσις, παράσταση στό κεντρικό κλῖτος

Δέν ξε­χνοῦ­με βέ­βαι­α, πώς τό πρῶ­το μέ­λη­μα μας δέν εἶ­ναι τά οἰ­κο­δο­μι­κά ἔρ­γα, ἀλ­λά ἡ μετάνοιά μας, ἡ ὀρ­θο­πρα­ξί­α καί ἡ λα­τρευ­τι­κή ζω­ή. Ἡ εἰ­κό­να πού πα­ρου­σι­ά­ζου­με στόν κό­σμο ὡς Χρι­στια­νοί καί ἡ μαρ­τυ­ρί­α γιά τήν ἀ­λη­θι­νή καί ὀρ­θή πί­στη, θά πρέ­πει νά κα­θο­ρί­ζει τήν σκέ­ψη μας καί τόν κα­θη­με­ρι­νό μας βίο.

Κοίμησις, παράσταση στόν δυτικό τοῖχο

Τό βλέμμα τῶν ἀν­θρώ­πων εἶ­ναι αὐ­στη­ρό στίς μέ­ρες μας καί ἡ ἀ­πο­μά­κρυν­σή πολλῶν Ἑλλήνων ἀ­πό τήν Ἐκ­κλη­σί­α, τούς κά­νει δύ­σπι­στους ἀ­πέ­ναν­τί μας. Πε­ρι­μέ­νουν ἀ­πό ἐ­μᾶς νά τούς ἀ­πο­δεί­ξου­με πό­σο ἀ­λη­θι­νοί εἴ­μα­στε, ἰ­δί­ως οἱ νέ­οι ἄν­θρω­ποι πού ζη­τοῦν τό ἀ­πό­λυ­το. Μᾶς κρί­νουν γιά συμ­πε­ρι­φο­ρά μας μέ­σα στό Να­ό, γιά τό πό­ση εὐ­σέ­βεια ἔ­χου­με, πό­σο ἡ­συ­χί­α καί κα­τά­νυ­ξη ὑ­πάρ­χει στίς ἀ­κο­λου­θί­ες, καί κυ­ρί­ως γιά τό πό­ση ἀ­γά­πη ἔ­χου­με με­τα­ξύ μας.

Παντοκράτωρ, στήν ὀροφή τοῦ κεντρικοῦ κλίτους

Εὐχόμαστε σέ ὅλους τούς ἐνορίτες μας, στούς ἐπιτρόπους, στούς δωρητές καί σέ ὅσους διακονοῦν τόν Ναό μας, ἡ χάρις τοῦ Χριστοῦ μας διά πρεσβεῖιῶν τῆς Παναγίας μας νά φωτίζει καί νά ὁδηγεῖ τόν βίο τους. Ἀμήν.

Πεντηκοστή, παράσταση στό κεντρικό κλῖτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: