1 Απρ 2014

Παρουσίαση βιβλίου: Το μυστήριο της χαράς και της ευχαριστίαςT­ην Κυ­ρια­κή 30 Μαρ­τί­ου 2014, στο πνευ­μα­τι­κό κέν­τρο του Ι­ε­ρού Να­ού Παμ­με­γί­στων Τα­ξια­ρχών Μο­σχά­του έ­γι­νε η ε­πί­ση­μη πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλί­ου του π. Χρι­στο­δού­λου Μπί­θα, με τί­τλο "Το μυ­στή­ριο της χα­ράς και της ευ­χα­ρι­στί­ας. Α­να­ζη­τών­τας μί­α ορ­θό­δο­ξη πο­ρεί­α με πλο­η­γό το Ευ­αγ­γέ­λιο"

Το βι­βλί­ο παρουσίασαν, ο π. Βα­σί­λει­ος Χρι­στο­δού­λου, ο ο­ποί­ος με τον ποι­η­τι­κό του λό­γο αναφέρθηκε στό καίριο μήνυμα του βιβλίου, ο θε­ο­λό­γος - φι­λό­λο­γος Γι­ώρ­γος Μπάρ­λας που έ­δω­σε συ­νο­πτι­κά το στίγ­μα του βι­βλί­ου εμ­μέ­νον­τας στα ση­μαν­τι­κό­τε­ρα ση­μεί­α του και δι­α­βά­ζον­τας ε­πι­λεγ­μέ­να α­πο­σπά­σμα­τα και ο Δρ. θε­ο­λο­γί­ας Σω­τή­ριος Κόλ­λιας, ο ο­ποί­ος μί­λη­σε για το ι­στο­ρι­κό της συγ­γρα­φής και της έκ­δο­σης του έρ­γου. 

Α­κο­λού­θη­σε συ­ζή­τη­ση στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν η  Σταυ­ρού­λα Στα­μά­τη εκ­προ­σω­πών­τας τις εκ­δό­σεις Στα­μού­λη - Ά­θως, οι ο­ποί­ες και ε­ξέ­δω­σαν το βι­βλί­ο και πλή­θος α­δελ­φών της ε­νο­ρί­ας μας. Την εκ­δή­λω­ση έ­κλει­σε ο ί­διος ο συγ­γρα­φέ­ας με ε­πί­και­ρο λό­γο του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: