21 Δεκ 2015

Ο παραμυθάς Δημήτρης Προύσαλης στον Ναό μας
Ο πα­ρα­μυ­θάς Δη­μή­τρης Πρού­σα­λης ήρ­θε την Κυ­ρια­κή στις 20 Δε­κεμ­βριου στον Να­ό μας και με τον δι­κό του μο­να­δι­κό τρό­πο α­φη­γή­θη­κε πα­ρα­μύ­θια και λα­ϊ­κές ι­στο­ρί­ες. Η βρα­διά ή­ταν α­φι­ε­ρω­μέ­νη στους πα­ρευ­ρι­σκο­μέ­νους ε­νο­ρί­τες που δι­α­κο­νούν ε­θε­λον­τι­κά στον Να­ό μας. 


Ο πρωτοψάλτης μας Βασίλης Μπόκος συνόδευσε μουσικά στο Ούτι του τις αφηγήσεις. Ακολούθησε μικρό κέρασμα και κουβέντα.Δεν υπάρχουν σχόλια: