31 Οκτ 2017

Εκδήλωση για τον Παπαδιαμάντη


Την Δευ­τέ­ρα 30 Ο­κτω­βρί­ου στο κα­τά­με­στο Πνευ­μα­τι­κό κέν­τρο του Ι.Ν. Παμ­με­γί­στων Τα­ξια­ρχών Μο­σχά­του, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε έ­να ξε­χω­ρι­στό α­φι­έ­ρω­μα στον "Ά­γιο" των Ελ­λη­νι­κών γραμ­μά­των, τον Α­λέ­ξαν­δρο Πα­πα­δι­α­μάν­τη.

               Η ε­νο­ρια­κή συν­τρ
ο­φιά πα­ρου­σί­α­σε το δι­ή­γη­μα "Έ­ρως -Ή­ρως" σε μια πο­λυ­θε­μα­τι­κή πα­ρά­στα­ση, με α­φή­γη­ση α­πό την η­θο­ποι­ό Μα­ρί­α Κά­τσε­νου και πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή και τρα­γού­δια (με στί­χους παρ­μέ­νους α­πό το κεί­με­νο) α­πό τον συν­θέ­τη Γιά­ννη Πι­σι­μί­ση. Τρα­γού­δη­σε η Α­να­στα­σί­α Χα­τζη­παύ­λου ε­νώ ταυ­τό­χρο­να υ­πήρ­χε προ­βο­λή ει­κό­νων που ό­ρι­ζαν τους χώ­ρους και τα πρό­σω­πα, ε­πι­λεγ­μέ­να α­πό πα­λι­ές φω­το­γρα­φί­ες της Σκιά­θου.

               Ο π. Χρι­στό­δου­λος Μπί­θας έ­κλει­σε την βρα­διά με μια μι­κρή α­νά­λυ­ση του δι­η­γή­μα­τος και της προ­σω­πι­κό­τη­τας του κυρ Α­λέ­ξαν­δρου. 
-->

Δεν υπάρχουν σχόλια: